ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайт на адрес: www.braintrust.bg

РАЗДЕЛ I.

ДЕФИНИЦИИ

Чл.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

 • 1. Под термина ДРУЖЕСТВОТО следва да се разбира: "РЕАЛ ПРАЙЗ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 204222307, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ №76А, ет. 3, представлявано от управителя Стела Миткова Неделчева.
 • 2. Под термина УЕБСАЙТА следва да се разбира уебсайт на адрес: www.braintrust.bg. Под термина „уебсайт“ следва да се разбира систематизирана база данни в интернет пространството, достъпна чрез своя унифициран адрес /URL/ и съдържаща файлове, програми, текст, звук, изображения и други материали.
 • 3. Под термина „ПОТРЕБИТЕЛ“ следва да се разбира всяко лице, попаднало на УЕБСАЙТА, независимо дали чрез целенасочено въвеждане на URL, чрез активиране на препратка или по друг начин.
 • 4. Под термина „ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ“ следа да се разбира предоставяне на информация от ДРУЖЕСТВОТО до ПОТРЕБИТЕЛИ на УЕБСАЙТА, относно предстоящи промоции, новини, полезна информация, предлагани услуги и други.
 • 5. Под термина „БИСКВИТКА“ следва да се разбира: Малък файл, който се запазва в компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за да подпомогне съхраняването на предпочитанията и друга информация, използвана на уеб страниците, които посещават.

РАЗДЕЛ II.

ДОСТЪП. СЪДЪРЖАНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ

 • Чл.2 ДРУЖЕСТВОТО предоставя достъп на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до УЕБСАЙТА, съгласно настоящите общи условия.
 • Чл.3 На достъп до УЕБСАЙТА, без необходимост от регистрация, имат право всички ПОТРЕБИТЕЛИ, навършили 14-годишна възраст.
 • Чл.4 На УЕБСАЙТА дружеството предоставя:
  • 1. Информация относно недвижими имоти, за сделки с които ДРУЖЕСТОВТО има право да извършва посреднически услуги;
  • 2. Информация относно предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО други услуги;
  • 3. Полезна информация в сферата на дейност на ДРУЖЕСТВОТО, за ползването на която не се изисква заплащане;
 • Чл. 5 ДРУЖЕСТВОТО не e длъжно да следи за актуалността и действителността на публикациите на УЕБСАЙТА и не отговаря за тях. Дружеството не сключва договори чрез УЕБСАЙТА.
 • Чл. 6. В съответствие с изложеното по-горе, публикуваната информация по предходните членове не обвързва правно ДРУЖЕСТВОТО. Същата не представлява публично предложение за сключване на договор или покана за отправяне на предложения.
 • Чл.7 (1) При интерес към определен имот или услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да отправи запитване относно актуалността и условията на същата по един от посочените на УЕБСАЙТА начини за контакт.
 • (2) При запитване по ал.1, ДРУЖЕСТВОТО проверява актуалността на информацията и информира ПОТРЕБИТЕЛЯ относно действителните параметри на офертата.
 • (3) В случай, че след уведомяване по ал. 2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ все още има интерес от услугата, страните преминават към преговори и сключване на съответните договори, в офиса на ДРУЖЕСТВОТО.
 • Чл. 8 (1) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ пожелае сключване на договор по чл. 7 да бъде извършено от разстояние, ДРУЖЕСТВОТО изпраща изготвения договор в два оригинални екземпляра, чрез лицензиран пощенски оператор.
 • (2) Договорът се счита за сключен, след като единият екземпляр бъде върнат в офиса на ДРУЖЕСТВОТО, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез лицензиран пощенски оператор.
 • (3) При сключване на договор от разстояние, по смисъла на предходните алинеи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, в 14-дневен срок от сключването му. Относно отказа се прилагат разпоредбите на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите.
 • (4) Ал. 3 на този член не се прилага при договори за предоставяне на услуги, при които ДРУЖЕСТВОТО е предоставило напълно услугата и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДРУЖЕСТВОТО;
 • Чл. 9 ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за поставените на УЕБСАЙТА връзки към други уебсайтове. Връзките към други уебсайтове служат единствено за обща информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като съдържанието на свързаните страници не е проверявано за вярност, актуалност или спазване на разпоредбите на приложимото законодателство. Следователно ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на свързаните интернет страници или за нарушения на закона, извършени от отговорните за свързаните интернет страници лица.

РАЗДЕЛ III.

ЛИЧНИ ДАННИ

 • Чл. 10 Преминаването на ПОТРЕБИТЕЛЯ през УЕБСАЙТА генерира БИСКВИТКИ, които, правят възможно адаптирането на услугите и съдържанието индивидуални потребности на ПОТРЕБИТЕЛЯ събирането на обща статистическа информация, свързана с начина, по който УЕБСАЙТА се използва. При попадане на УЕБСАЙТА, преди да продължи ползването му, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да направи своя избор относно прилагането на БИСКВИТКИ. ДРУЖЕСТВОТО предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ връзка за достъп до информацията относно употребата на БИСКВИТКИТЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящите общи условия/, на видно място до бутоните за избор.
 • Чл. 11 (1) УЕБСАЙТЪТ съдържа опция “Електронен бюлетин“, чрез която ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да регистрира имейл адрес за ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ.
 • (2) Регистрирайки имейл адресът си за електронния бюлетин, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си за обработване на тези лични данни, по смисъла на чл. 6, т. 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 . Потребителят има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на данните за имейл адреса му, като изпрати съобщение на посочения на УЕБСАЙТА имейл адрес за контакт на ДРУЖЕСТВОТО /но не чрез отговор на имейл съобщението, от което се получават съобщенията от електронния бюлетин/. При оттегляне на съгласието, ДРУЖЕСТВОТО изтрива имейл адресът на ПОТРЕБИТЕЛЯ от всички информационни системи.
 • Чл. 12. Във всички останали случаи, когато се събират лични данни за целите на дейността на ДРУЖЕСТОВОТО, последното предоставя, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да попълни и подпише декларация относно обработването на лични данни – ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към настоящите общи условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 10

ИЗВЕСТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ БИСКВИТКИ

 • Чл. 1. (1) Маркетинговите дейности, свързани с анализ на поведението на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и реклама се извършват при предоставено изрично съгласие, в електронна форма, чрез избор на съответната опция, в лентата относно БИСКВИТКИТЕ, която се появява на началната страница на УЕБСАЙТА.
 • (2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез т. нар. БИСКВИТКИ, които се използват от ДРУЖЕСТВОТО или от трети страни-партньори на ДРУЖЕСТВОТО. Същите не позволяват идентификацията на физическо лице (напр. име, фамилия, телефонен номер, адрес и т.н.), а събират информация относно активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ през съответния браузър или рекламни банери, която съдържа следните данни:
 • 1. събития, свързани с активността на сайта на ДРУЖЕСТВОТО (брой видяни страници на сайта, прегледани продукти на сайта, търсенията на сайта на ДРУЖЕСТВОТО); 2. информация, свързана с устройството на ПОТРЕБИТЕЛЯ (тип на устройството, операционна система и версия); 3. приблизително местоположение, извлечено от IP адреса.
 • (3) Дружеството използва два вида БИСКВИТКИ: необходими и функционални. За да получи достъп до УЕБСАЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се съгласи с използването най-малко на необходимите БИСКВИТКИ.
 • Чл. 2. Следните необходимите БИСКВИТКИ осигуряват функционирането на сайта:
--
 • Чл. 3. (1) Функционалните БИСКВИТКИ позволяват да се запазят предпочитанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и показват поведението на потребителите на сайта. Тези БИСКВИТКИ спестяват време и усилия при ползването на УЕБСАЙТА и се съхраняват временно на устройството на потребителя. Функционалните БИСКВИТКИ се използват от ДРУЖЕСТВОТО и за да се анализира поведението на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УЕБСАЙТА. Това позволява на ДРУЖЕСТВОТО да персонализира предлаганото съдържание и бързо да идентифицира и отстранява различни проблеми.
 • (2) Функционалните БИСКВИТКИ, които ДРУЖЕСТВОТО използва – негови и на трети страни-партньори, са следните:
--
 • Чл. 4. Посочените в чл. 3 БИСКВИТКИ се използват чрез уебсайтовете на следните партньори на ДРУЖЕСТВОТО:
 • 1. Google Analytics – услуга за уеб анализ, предлагана от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, която направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията се предава и съхранява от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (обработващ данните) на сървъри, разположени в САЩ. Данните, които достигат до Google Analytics са псевдонимизирани. По силата на договорното си правоотношение с Google LLC. ДРУЖЕСТВОТО му възлага да използва тази информация, за да оцени използването на УЕБСАЙТА, и използването на интернет към сайта на Дружеството. Google LLC. няма да свързва IP адреса, изпратен от браузъра на потребителя чрез Google Analytics с други данни, съхранявани от Google LLC. Google LLC обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”.
 • 2. Google AdWords – услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване, преодставена от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. С тази услуга рекламната дейност на УЕБСАЙТА се свързва с рекламната мрежа AdWords. Информацията се предава и съхранява от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (обработващ данните) на сървъри, разположени в САЩ. Google LLC обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”.
 • 3. Facebook и Instagram - това приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com и instragam.com, която се поддържа от Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“). Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват отличени с „Facebook Social Plugin”.
 • При влизане на потребител в дадена уеб страница, неговият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към браузъра на потребителя, който ще го свърже с интернет страницата.
 • Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че УЕБСАЙТЪТ е бил посетен. Ако потребител е влязъл в профила си във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към неговия профил. Ако потребител си взаимодейства с тези Plugins (напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар), съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от неговия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако потребителят не е регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере неговия IP адрес и да го запамети.
 • Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.
 • Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от Дружеството.
 • Ако потребителят не е логнат във Facebook или изобщо не е регистриран там, пак му се поставя БИСКВИТКА, която не може да бъде разпозната, и е валидна две години.
 • Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, БИСКВИТКАТА се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират впоследствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в БИСКВИТКАТА.
 • Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за БИСКВИТКАТА – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.
 • Относно информация за правата и възможностите за настройка за защита на личните данни, потребителят следва да се обърне към Facebook Inc. или да следва инструкциите за защита на личните данни на Facebook на следния адрес: https://www.facebook.com/policy.php.
 • С Add-ons потребителят може да блокира Facebook-Social-Plugins за браузъра, като използвате например „Facebook Blocker”. Facebook Inc. обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”
 • 4. Doubleclick by Google - услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване, преодставена от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. https://www.google.de/intl/en/policies С тази услуга рекламната дейност на УЕБСАЙТА се свързва с рекламната мрежа Doubleclick by Google.
 • Google LLC обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”.
 • Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета:
 • 1. на достъп до събраните лични данни и тяхната преносимост;
 • 2. да иска тяхната корекция, ограничаване или изтриване;
 • 3. да възрази срещу обработването или да оттегли съгласието си за обработване;
 • 4. да подаде жалба, в случай на нарушение на задълженията на администратора при обработването на данните. Жалбата се подава до Комисия за защита на личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, Работно време 9:00 – 17:30 ч., Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg
 • (2) За да се възползва от правата си по ал. 1, т. 1, 2 и 3, Потребителят следва да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО на един от посочените на УЕБСАЙТА адреси или телефони за кореспонденция.

Декларацията за обработване на личните данни или ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 12 от общите условия, може да бъде намерена и изтеглена тук: Приложение 2